Статут територіальної громади селища Коломак

ЗАРЕЄСТРОВАНО
Коломацьким районним управлінням юстиції
від _____________2007року
Свідоцтво №
наказ від ___________________2007 року № ___
Начальником Коломацького районного управління юстиції
________________І.В. Животинська

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням
Коломацької селищної ради

від _________2007 року

 

СТАТУТ
територіальної громади селища Коломак

Коломацька селищна рада від імені територіальної громади – жителів селища Коломак
• усвідомлюючи та стверджуючи верховенство прав та свобод людини і громадянина,
дбаючи про забезпечення гідних умов життя мешканців селища,
• прагнучи зберегти і розвивати духовні та культурні традиції селища,
• відстоюючи демократичні засади розвитку суспільства та піклуючись про зміцнення місцевого самоврядування,
• маючи на меті створити умови для плідної діяльності членів територіальної громади та забезпечити законність дій місцевої влади,
• керуючись Конституцією України, законами України,

ухвалює Статут територіальної громади селища Коломак (надалі – Статут).

Зміст документу:
Розділ I. Загальні положення.
Розділ II. Права і обов`язкижителів селища Коломак.
Розділ III.Селищна громада і місцеве самоврядування
Розділ IV. Селищна влада
Розділ V. Власність селищної громади
Розділ VI. Прикінцеві положення

Розділ I. Загальні положення. Селище Коломак та його жителі.

Стаття 1. Поняття Статуту територіальної громади селища Коломак

1. Статут територіальної громади селища Коломак (надалі – Статут) є місцевим нормативно-правовим актом, який встановлює в межах Конституції і законів України права, свободи і обов’язки жителів селища Коломак, повноваження територіальної громади селища, механізми здійснення місцевого самоврядування, регулює відносини між територіальною громадою селища та місцевою владою, визначає організаційні, матеріальні і фінансові основи місцевого самоврядування на території селища, а також регулює інші питання, віднесені чинним законодавством України до компетенції місцевого самоврядування.

2. Статут є актом прямої дії і має вищу юридичну силу в системі нормативно-правових актів місцевої влади на території селища Коломак.

3. Акти органів та посадових осіб міського самоврядування на території селища Коломак приймаються на основі Статуту , Конституції України та Законів України.

Стаття 2. Визначення термінів

1. У Статуті наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
місцева влада – органи і посадові особи місцевого самоврядування;
селищна громада – територіальна громада селища;
коломачани – члени територіальної громади селища Коломак

2. Усі інші терміни, використані в Статуті, вживаються в значенні, викладеному в Законі України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Стаття 3. Заснування селища Коломак

1. Датою заснування селища Коломак слід вважати 1668 рік.
2. Засновниками селища Коломак вважаються козаки-переселенці.
3. Назва селища Коломак є незмінною і залишається назавжди.

Стаття 4. Територія селища Коломак

1. Територія селища Коломак є невід`ємною складовою частиною території України.
2. Зміна межі селища Коломак здійснюється з ініціативи селищною ради в порядку, визначеному законодавством України.

Стаття 5. Адміністративно-територіальний устрій селища Коломак

1. Селище Коломак є адміністративним центром Коломацького району.
2.Зміна меж селища Коломак здійснюється у встановленому законом порядку.

Стаття 6. Населення селища Коломак

1. Населення селища Коломак складається з жителів (громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, біженців), що мешкають у селища Коломак на законних підставах.

2. Жителями (мешканцями) селища Коломак визнаються:
а) особи, які постійно проживають у селищі;
б) особи, які проживають у селищі тимчасово, прибули з інших місцевостей у відрядження, на навчання, лікування, відпочинок, за умови їх офіційної реєстрації у відповідних органах селища Коломак.

3. Реєстрація жителів, що постійно і тимчасово проживають у селищі Коломак, здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Стаття 7. Коломачани

1. Коломачани визнаються жителі селища Коломак, що постійно проживають у селищі, незалежно від місця народження і терміну проживання в селищі Коломак.

2. Коломачани у своїй сукупності утворюють селищну громаду.

3. Коломачани – громадяни України, які досягли 18-річного віку і не визнані судом недієздатними, визнаються активними членами селищної громади та мають усю повноту прав на участь у здійсненні місцевого самоврядування.

Стаття 8. Розвиток селища Коломак

1. Розвиток території селища Коломак визначається планом селища Коломак, що враховує як історичні традиції забудови міста, збереження та відновлення історичного його центру.

2. Стратегія та основні напрями розвитку селища Коломак базуються на концепції сталого розвитку всіх сфер соціально-економічного, політичного та культурного життя селища.

Стаття 9. Найменування та перейменування територіальних об`єктів селища

1. Найменування та перейменування територіальних об`єктів селища Коломак – вулиць, провулків, майданів, мостів, парків і скверів тощо – здійснюються селищною радою відповідно до затвердженого нею Порядку.

2. Перейменування територіальних об`єктів селища Коломак допускається, як правило, у випадках відновлення їх історичних назв та історичної справедливості.

3. Присвоєння територіальним об`єктам селища Коломак імен з метою увічнення пам`яті видатних державних, громадсько-політичних діячів, захисників Батьківщини, діячів науки і культури здійснюється тільки посмертно.

4. Назви територіальним об`єктам селища Коломак даються українською мовою з дотриманням норм Українського правопису.

Стаття 10. Символіка міста

1. Символікою селища Коломак, що відображає його історичні, культурні, соціально-економічні й інші особливості та традиції є герб та прапор селища Коломак. Рішенням селищної ради може бути заснована й інша символіка.

2. Герб та прапор селища Коломак затверджений рішенням ХХІсесії IV скликання від 21.01.2005 року.

3. До об`єктів селищної символіки належать і назви та зображення розташованих у селищі пам`яток історії та культури, культових споруд, пам`яток природи, елементів ландшафту, вулиць.

4. На будинку Коломацької селищної ради піднімаються Прапор України.

Стаття 11. Селищні свята

1. Виявляючи повагу до історичних традицій селища Коломак, турбуючись про їх збереження і збагачення, про самобутній розвиток коломачан, установлюються селищні свята:
а) День визволення селища Коломак від фашистських загарбників – 16 вересня;
б) День селища – 16 вересня.

2. За рішенням селищної ради можуть установлюватися інші свята.

Стаття 12. Вживання мов.

1. У селищі Коломак забезпечується всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя.

2. Сфери життя селища Коломак, в яких обов`язковим є використання української мови, визначаються законом України.

3. Мовою органів і посадових осіб місцевого самоврядування є українська мова.

Розділ II. Права і обов`язки коломачан.

Стаття 13. Гарантії прав і свобод людини і громадянина на території селища Коломак.

1. На території селища Коломак ґарантуються у повному обсязі всі права та свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією України та цим Статутом.

2. Коломачани мають рівні права і свободи, визначені Конституцією України та цим Статутом, вони є рівними у виконанні своїх обов`язків та у відповідальності за порушення актів міського самоврядування.

3. Усі громадяни України, що тимчасово проживають у селищі Коломак, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими ж правами і свободами, а також несуть такі ж обов`язки, як і коломачани, за винятками, установленими Конституцією, законами та міжнародними договорами України.

4. Положення цього Статуту спрямовані на деталізацію та розширення змісту прав і свобод людини і громадянина (жителів селища Коломак), визначених Конституцією України, недопущення обмеження їх змісту та обсягу, а також на визначення механізмів їх практичної реалізації та захисту.

5. Права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

6. Кожний член територіальної громади має право на особисту участь в обговоренні важливих питань життя територіальної громади.

7. З метою проведення обговорення жителями селища й урахування громадської думки органи місцевого самоврядування оприлюднюють у засобах масової інформації проекти програм соціально економічного розвитку.

Стаття 14. Єдність прав і обов`язків коломачан

1. Права і обов`язки коломачан взаємопов`язані. Наявність прав породжує необхідність виконання обов`язків.

2. Цей Статут зобов’язує кожного коломачанина не порушувати прав і свобод інших жителів селища Коломак.

3. За порушення прав і свобод громадян настає, згідно з законодавством України, адміністративна, цивільна і кримінальна відповідальність.

Стаття 15. Право на приватну власність

1. Кожен коломачанин має право на території селища володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності є непорушним.

2. Використання приватної власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності інших коломачан, інтересам селищної громади в цілому, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.

3. Примусове відчуження об`єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об`єктів з наступним повним відшкодуванням їхньої вартості допускається тільки в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Стаття 16. Право на власність і на користування землею

1. Кожен коломачанин має закріплене законом право приватної власності на землю і право оренди земельних ділянок, розташованих на території селища Коломак.

2. Власники та землекористувачі земельних ділянок зобов`язані:
а) забезпечувати використання землі за цільовим призначенням;
б) додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;
в) своєчасно вносити плату за землю;
г) не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів;
ґ) додержуватися правил добросусідства та встановлених законом обмежень (охоронних зон).

3. За порушення норм земельного законодавства громадяни та юридичні особи несуть адміністративну та цивільну відповідальність.

Стаття 17. Право на працю

1. Кожен коломачанин має право на працю.
Коломачани мають право на працевлаштування і вибір місця роботи шляхом звернення до підприємства, установи, організації, до іншого роботодавця або при безплатному сприянні районного центру державної служби зайнятості.
Громадяни, які звернулися до районного центру державної служби зайнятості як особи, що шукають роботу, мають право на безплатну професійну орієнтацію, консультацію, підготовку, перепідготовку, одержання відповідної інформації для вибору виду діяльності, професії, місця роботи, режиму праці.

2. Кожен коломачанин, що працює, має право на своєчасну оплату своєї праці відповідно до актів законодавства і колективного договору на підставі укладеного трудового договору. Наймані працівники або їх уповноважені представники мають право захищати свої колективні права та соціально-економічні інтереси в порядку, встановленому для колективних трудових спорів (конфліктів), у межах примирних процедур, а при їх невирішенні – шляхом проведення страйку в порядку, визначеному законом. Нікого із коломачан не може бути примушено до участі або неучасті у страйку.

Стаття 18. Право на підприємницьку діяльність

1. Кожен коломачанин має право на підприємницьку діяльність, крім випадків, передбачених законом.
Суб`єкти підприємницької діяльності мають право без обмежень самостійно здійснювати господарську діяльність, що не суперечить законодавству України.

Стаття 19. Право на відпочинок

1. Кожен коломачанин, що працює, має право на відпочинок, яке згідно з Конституцією та законами України забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв.

2. Місцева влада створює належні умови для відпочинку мешканців та гостей селища Коломак, забезпечує благоустрій місць масового відпочинку (парків, скверів, пішохідних вулиць, водойм, пляжів тощо), сприяє роботі і розширенню мережі культурно-освітніх закладів, може виступати ініціатором і організатором проведення усеукраїнських та міжнародних свят, фестивалів, конкурсів, спортивних змагань та інших видовищ.

Стаття 20. Право на соціальний захист

1. Коломачани мають право на ґарантований Конституцією України соціальний захист у разі:
а) повної, часткової або тимчасової втрати працездатності;
б) втрати годувальника;
в) безробіття з незалежних від них обставин;
г) старості;
ґ) в інших випадках, передбачених законом.

Стаття 21. Право на охорону здоров`я і медичну допомогу

1. Кожен коломачанин має право на охорону здоров`я та медичну допомогу. Охорона здоров`я мешканців селища Коломак забезпечується фінансуванням з селищного та районного бюджету.

2. Коломачани мають право створювати на добровільних засадах громадські організації (лікарняні каси), основною метою яких є додаткове фінансування різних форм медичної допомоги, що надається їхнім членам.

Стаття 22. Право на чисте повітря

1. Коломачани мають право дихати чистим повітрям.

2. На території селища Коломак забороняється куріння в службових приміщеннях органів державної влади і органів місцевого самоврядування, в усіх навчальних, лікувально-профілактичних закладах, у закладах культури, фізкультури і спорту, у громадському транспорті, у місцях загального користування. У місцях проведення масових заходів куріння можливе тільки у спеціально відведених для цього місцях. Забороняється продаж тютюнових виробів особам віком до 18 років.

3. На території селища Коломак забороняється експлуатувати транспортні засоби та інші пересувні засоби і установки, що не відповідають екологічним вимогам і забруднюють повітря.

Стаття 23. Право на освіту

1. У селищі Коломак забезпечується безоплатне надання повної загальної середньої освіти.

2. Місцева влада ґарантує коломачанам конституційні права на освіту і реалізацію законів та інших нормативно-правових актів щодо неї.

Місцева влада забезпечує належне фінансування й утримання закладів освіти, розробляє і здійснює програми розвитку різних форм освіти в селищі Коломак.

3. Батьки мають право у спосіб, не заборонений законом, надавати доброчинну фінансову, матеріальну та іншу допомогу навчальним закладам, у яких вчаться їхні діти.

4. Місева влада сприяє укладенню угод між підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності, з одного боку, і навчальними закладами селища Коломак – з другого, про співпрацю і надання освітнім закладам шефської допомоги.

Стаття 24. Право на бібліотечне обслуговування

1. Коломачани мають право на вільний доступ до інформації, знань, цінностей національної і світової культури, науки та освіти, що зберігаються у фондах селищних та районних бібліотек.

2. Коломачани мають право вільного вибору бібліотек відповідно до своїх потреб та форм бібліотечного обслуговування.

3. Основні бібліотечні послуги в бібліотеках безкоштовні.

4. Користувачі бібліотек зобов`язані дотримуватися правил користування бібліотекою, замінювати втрачені (ушкоджені) документи, одержані з фондів бібліотек, рівноцінними або відшкодовувати їхню ринкову вартість.

Стаття 25. Право на заняття фізичною культурою і спортом

1. Кожен коломачанин має право займатися фізичною культурою і спортом.
Ставлення громади і місцевої влади до фізичної культури і спорту ґрунтується на тому, що фізична культура разом з її органічною частиною – спортом, є складовою загальної культури громади, що спрямована на зміцнення здоров`я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини для гармонійного формування її особистості.

2. Місцева влада ґарантує надання в порядку, передбаченому чинним законодавством, фізкультурно-оздоровчих послуг окремим категоріям громадян, зокрема інвалідам і дітям, у тому числі дітям-сиротам та дітям, що залишилися без піклування батьків, дітям з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітям-інвалідам.

Стаття 26. Право на житло

1. Кожен коломачанин має право на житло.
Місцева влада створює умови, за яких кожен мешканець селища Коло мак матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або користуватися ним на умовах договору найму чи оренди.

Стаття 27. Право на чистоту в селищі Коломак

1. Коломачани мають право жити в чистому селищі.

2. Чистота в селищі досягається завдяки:
а) дотриманню мешканцями селища Коломак, підприємствами, установами та організаціями чистоти на територіях, прилеглих до їхніх житлових будинків, нежитлових будівель та споруд;

3. Мешканці селища Коло мак і юридичні особи укладають договора на вивезення сміття та побутових відходів зі спеціалізованим підприємствам селища Коломак та здійснюють своєчасну сплату за вивезення сміття відповідно до затверджених виконавчим комітетом селищної ради тарифів.

4. Складування сміття, побутових, будівельних, промислових та інших відходів, вивезення їх у не визначені для цього місця (стихійні сміттєзвалища), а також спалювання їх на території селища Коло мак забороняється.

5. Коломачани , які проводять своє дозвілля на природі (у парках, скверах, лісі, на березі водойм, пляжах тощо), зобов`язані прибрати після себе порожню тару, рештки їжі, інше сміття.

Стаття 28. Право на належний стан селищних доріг

1. Коломачани мають право на належний стан об`єктів дорожнього господарства селища: мережі селищних доріг, мостів, залізничних переїздів, пішохідних тротуарів, посадкових майданчиків на зупинках громадського транспорту, майданчиків для відстою та стоянки автотранспортних засобів.

2. Стан об`єктів дорожнього господарства селища має забезпечувати можливість безпечного руху транспортних засобів зі швидкістю, дозволеною правилами дорожнього руху та дорожніми знаками, безпеку переміщень пішоходів, збереження цілості транспортних засобів.

Стаття 29. Право на отримання якісних послуг зв`язку

1. Коломачани мають рівні права на користування послугами поштового і електричного зв`язку.

2. Селищна громада ставить такі вимоги щодо надання послуг операторами зв`язку:
а) охоплення мережею і засобами зв`язку всієї території селища;
б) забезпечення встановленого чинним законодавством рівня якості всіх послуг зв`язку;
в) доступність послуг зв`язку для всіх категорій населення;
г) надання пільг окремим категоріям громадян на встановлення засобів та сплату за послуги зв`язку згідно з чинним законодавством;
ґ) забезпечення захисту прав споживачів;
д) впровадження новітніх технологій зв`язку;
е) забезпечення таємниці інформації, що передається засобами зв`язку.

Стаття 30. Право на належний рівень торговельного і побутового обслуговування, громадського харчування

1. Коломачани мають право на задоволення своїх потреб і належний рівень обслуговування у сфері торгівлі, громадського харчування, побутових та інших послуг.

2. Мешканці селища Коломак мають право:
а) вільно обирати необхідні товари і послуги;
б) на достатню кількість магазинів та підприємств побуту відповідно до нормативу з максимальним їх наближенням до місця проживання, належний їх зовнішній вигляд, привабливий інтер`єр і упорядковану прилеглу територію;
в) на широкий асортимент товарів високої якості і за цінами, що склалися на споживчому ринку;
г) на зручний режим роботи підприємств торгівлі, громадського харчування і послуг;
ґ) на високу культуру обслуговування і отримання кваліфікованої інформації про товари і послуги;
д) на дотримання суб`єктами підприємництва встановлених законом прав споживачів та інших законодавчих актів у сфері торгівлі та послуг.

3. У селищі забороняється торгівля з рук продовольчими та непродовольчими товарами, у не відведених для цього місцях і без відповідних документів на право торгівлі.

4. Забороняється продаж алкогольних напоїв особам , що не досягли 21 року, тютюнових виробів та піротехнічних засобів особам, що не досягли 18 років.

5. У разі порушення суб`єктом підприємництва вимог законодавчих актів з питань торгівлі, громадського харчування та побуту настає відповідальність згідно з чинним законодавством.

Стаття 31. Право на захист прав споживача

1. Коломачани, які купують, замовляють або використовують товари (роботи, послуги) для задоволення власних побутових потреб, мають право на:
а) захист своїх прав державою та місцевою владою;
б) ґарантований рівень споживання;
в) належну якість товарів (робіт, послуг), торговельного та інших видів обслуговування;
г) безпеку товарів (робіт, послуг);
ґ) необхідну, доступну, вірогідну та своєчасну інформацію про товари (роботи, послуги), їхню кількість, якість, асортимент, а також їх виробника (виконавця, продавця);
д) відшкодування збитків, завданих товарами (роботами, послугами) неналежної якості, а також майнової та моральної (немайнової) шкоди, заподіяної небезпечними для життя і здоров`я людей товарами (роботами, послугами) у випадках, передбачених законодавством;
е) звернення до суду та інших уповноважених державних органів та органів місцевого самоврядування за захистом порушених прав.

2. З метою захисту своїх законних прав та інтересів коломачани мають право об`єднуватися на добровільних засадах у громадські організації споживачів (об`єднання споживачів). Місцева влада підтримує діяльність таких організацій.

3. У разі порушення визначених законом прав споживачів суб`єкти господарської діяльності сфери торгівлі, громадського харчування, побутових та інших послуг несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

Стаття 32. Право на громадський порядок

1. Кожен коломачанин має право на громадський порядок у місті та зобов’язаний його підтримувати.

2. Громадський порядок на території селища Коломак забезпечується:
а) сумлінним виконанням обов`язків з охорони порядку правоохоронними органами;
б) участю громадян в охороні громадського порядку;
в) створенням та діяльністю громадських формувань з охорони громадського порядку;
г) створенням пунктів охорони порядку та організацією їх роботи;

3. Громадяни України, що проживають на території міста, відповідно до Конституції України мають право створювати в установленому законом порядку громадські об`єднання для участі в охороні громадського порядку, сприяння органам місцевого самоврядування та правоохоронним органам у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і злочинів, захисті життя та здоров`я громадян, інтересів міської громади і держави від протиправних зазіхань, а також у порятунку людей і майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин.
Громадські формування з охорони громадського порядку створюються на добровільних засадах за місцем роботи, навчання або проживання громадян.
Органи місцевого самоврядування разом з правоохоронними органами надають всіляку допомогу і підтримку у створенні, правовому, організаційному і матеріальному забезпеченні громадських формувань з охорони громадського порядку, координують їхню діяльність.

4. З метою збереження громадського порядку і спокою громадян на території селища Коломак забороняється: розпивання спиртних напоїв на вулицях, на стадіонах, у скверах, парках, у всіх видах громадського транспорту та в інших громадських місцях, крім підприємств торгівлі і громадського харчування, в яких продаж спиртних напоїв на розлив дозволений органами місцевого самоврядування; поява в громадських місцях у п`яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль; виготовлення, зберігання, продаж і придбання самогону та інших міцних напоїв домашнього виробництва, а також апаратів для їх виготовлення; нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що підпадають під поняття – дрібне хуліганство.

Стаття 33. Право на отримання інформації через засоби масової інформації

1. Коломачани мають право на оперативне одержання через друковані (пресу) і електронні (радіо, мережу Інтернету) засоби масової інформації публічно поширюваної інформації про діяльність державних органів і організацій, органів і посадових осіб місцевого самоврядування, об`єднань громадян, а також інших відомостей, необхідних для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів.

2. Інформація та засоби її поширення повинні відповідати таким вимогам і принципам:
а) об`єктивність , правдивість, вірогідність;
б) повнота і точність;
в) законність одержання;
г) повага до державних символів та атрибутів України, шанування історії та традицій українського народу;
ґ) повага до гідності коломачан, їхнього права на місцеве самоврядування;
д) висока культура мовлення;
е) приваблива естетика та сучасний дизайн подання матеріалів.

Розділ III. Селищна громада і місцеве самоврядування.

Стаття 34. Селищна громада

1. Селищна громада (територіальна громада селища Коломак) складається із коломачан – жителів, що постійно проживають у межах селища Коломак.

2. Селищна громада є виразником колективних інтересів коломачан.

3. Селищна громада є первинним суб`єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень.

4. Правовий статус селищної громади визначається Конституцією та законами України, цим Статутом.

Стаття 35. Основна мета, права і обов`язки селищної громади

1. Основною метою селищної громади є створення для загального блага умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток кожного коломачанина, здійснення визначених Конституцією України та цим Статутом його прав і свобод.

2. Для досягнення основної мети селищна громада здійснює своє конституційне право на місцеве самоврядування.

3. Визнання, дотримання і захист прав і свобод людини та громадянина на території селища Коломак – обов`язок селищної громади.

Стаття 36. Повноваження селищної громади

1. Селищна громада правоздатна безпосередньо або через органи і посадових осіб місцевого самоврядування розглядати і вирішувати будь-яке питання, віднесене Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування.

2. До повноважень селищної громади, що здійснюються через вибори, референдуми та інші форми безпосередньої демократії, належать:
а) заслуховування звітів депутатів і селищного голови;
б) здійснення контролю за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування у встановлених законами України і Статутом формах;

3. Не можуть безпосередньо вирішуватися селищною громадою питання виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Стаття 37. Права коломачан на участь у місцевому самоврядуванні

1. Кожному коломачанин, що має право голосу на виборах, забезпечується вся повнота прав на участь у місцевому самоврядуванні.

2. Коломачани мають право:
а) безпосередньо брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в різноманітних формах прямого волевиявлення;
б) обирати і бути обраними до органів місцевого самоврядування;
в) брати участь у здійсненні контролю за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування у встановлених законом і цим Статутом формах;
г) одержувати копії нормативно-правових актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування;
д) надсилати індивідуальні й колективні звернення (скарги, заяви, пропозиції) органам і посадовим особам місцевого самоврядування й одержувати на них відповіді у встановлені законом терміни;
е) на персональний прийом посадовими особами органів місцевого самоврядування;

Стаття 38. Місцеві вибори

1. Місцеві вибори – це форма прямого волевиявлення коломачан, щодо обрання селищного голови, депутатів селищної ради, депутатів районної та обласної рад голосуванням громадян, які мають право голосу.
Місцеві вибори є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права таємним голосуванням.

Стаття 39. Місцеві ініціативи

1. Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд Радою будь-якого питання, віднесеного Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування.

2. З місцевою ініціативою до Ради територіальної громади можуть виступити ініціативні групи, сформовані з членів територіальної громади чисельністю не менше 10 чоловік.

3. Місцева ініціатива вноситься не пізніше, ніж через 10 днів після прийняття рішення ініціативною групою до Ради територіальної громади в письмовому вигляді та оформлюється відповідно до Регламенту Ради.

4. Рада територіальної громади розглядає питання, внесені в порядку місцевої ініціативи, на чергових пленарних засіданнях Ради з обов’язковою участю повноважних представників ініціативної групи.

5. Рішення, що прийняті Радою територіальної громади з питань, які внесені в порядку місцевої ініціативи, доводяться до відома територіальної громади не пізніше, ніж через 25 днів після прийняття рішення.

Розділ IV. Місцева влада.

Стаття 40. Система селищної влади

1. До системи селищної влади, через яку селищна громада здійснює місцеве самоврядування, входять:
а) селищна рада;
б) селищний голова;
в) виконавчий комітет селищної ради;

Стаття 41. Депутати селищної ради та їхні виборці

1. Депутат селищної ради є представником інтересів селищної громади, виборців свого виборчого округу. Він обирається відповідно до Конституції України та закону на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років.

2. Депутат селищної ради зобов`язаний:
а) підтримувати зв`язок з виборцями, селищною громадою, трудовими колективами і громадськими організаціями, які висунули його кандидатом у депутати селищної ради, а також колективами інших підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, розташованими на території його виборчого округу;
б) вивчати громадську думку, потреби селищної громади і виборців свого виборчого округу, безпосередньо брати участь у їх розв`язанні;
в) визначати і оприлюднювати дні, години та місце прийому виборців, вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців; розглядати їхні звернення, заяви і скарги; вживати заходів щодо забезпечення оперативного їх виконання.

Стаття 42. Селищний голова голова і селищна громада

1. Селишний голова є головною посадовою особою селищної громади. Він обирається селищною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права таємним голосуванням строком на п’ять років в порядку, визначеному законом.

2. Діяльність і повноваження селищного голови визначаються Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, цим Статутом.

3. Селищний голова:
а) може скликати загальні збори громадян за місцем проживання;
б) забезпечує виконання рішень селищної ради;
в) представляє селищну громаду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об`єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, а також у міжнародних відносинах;
г) укладає від імені селищної громади договори та угоди;
д) веде особистий прийом громадян;
е) забезпечує на території селища додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об`єднань.

4. При здійсненні наданих повноважень селищний голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед селищною громадою.
Селищний голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед селищною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

Стаття 43. Виконавчі органи селищної ради

1. Виконавчими органами селищної ради є її виконавчий комітет.

2. У межах, встановлених законами України, виконавчі органи селищної ради здійснюють власні і делеговані повноваження у сферах і галузях:
а) соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку;
б) бюджету, фінансів і цін;
в) управління комунальною власністю;
г) житлово-комунального господарства;
ґ) побутового , торговельного обслуговування, громадського харчування;
д) транспорту і зв`язку;
е) будівництва;
є) освіти;
ж) охорони здоров`я;
з) культури;
и) фізкультури і спорту;
і) регулювання земельних відносин і охорони довколишнього природного середовища;
ї) соціального захисту населення;
й) зовнішньоекономічної діяльності;
к) оборонної діяльності;
л) адміністративно-територіального устрою;
м) забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод, законних інтересів громадян;
н) інші повноваження.

3. Найвищим виконавчим органом селищної ради є її виконавчий комітет, який очолює селищний голова.
Стаття 44. Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування

1. Органи і посадові особи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень приймають нормативно-правові та інші акти:
а) селищна рада – рішення;
б) селищний голова – розпорядження;
в) виконавчий комітет селищної ради – рішення;
г) постійні комісії селищної ради – висновки, рекомендації;

2. Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов`язковими для виконання всіма розташованими на території селища органами виконавчої влади, об`єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також жителями, що постійно або тимчасово мешкають на території селища.

3. Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування через їхню невідповідність Конституції і законам України можуть бути визнані незаконними в судовому порядку і підлягають скасуванню органом або посадовою особою, що видали такого акта.

Стаття 45. Адміністративна комісія

1. Адміністративна комісія – це колегіальний орган, який утворюється при виконавчому комітетові селищної ради для розгляду і вирішення всіх справ про адміністративні правопорушення, за винятком справ, віднесених Кодексом України про адміністративні правопорушення до відання інших органів (посадових осіб).

2. Розгляд і вирішення справ в адміністративній комісії має сприяти вихованню громадян у дусі точного і неухильного додержання законів, правил співжиття, чесного ставлення до державного і громадського обов`язку, поваги до прав, честі й гідності громадян, а також запобіганню вчиненню нових правопорушень як самими правопорушниками, так і іншими особами.

3. Адміністративна комісія розглядає відповідно до чинного законодавства справи про адміністративні правопорушення , згідно ст. 218 п.2 Кодексу України по адміністративним правопорушенням.

Розділ V. Власність селищної громади.

Стаття 46. Комунальна власність селищної громади

1. Селищна громада має право комунальної власності – право на свій розсуд і на підставі закону безпосередньо і через органи міського самоврядування володіти, користуватися та розпоряджатися нею. Об`єкти права комунальної власності можуть знаходитися як на території селища, так і за його межами.

2. До об`єктів права комунальної власності селищної громади належать:
а) рухоме та нерухоме майно;
б) доходи селищного бюджету, у тому числі кошти цільових фондів та кошти валютних рахунків;
в) землі селищної громади, не передані в інші форми власності;
г) водойми загального користування та інші природні ресурси;
д) житловий фонд, нежитлові приміщення;
е) заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров`я, науки, соціального обслуговування;
є) об`єкти загального користування: дороги, мости, шляхопроводи, площі, парки, колодязі, артезіанські свердловини, зливова каналізація;
ж) цвинтарі;

Стаття 47. Седищний бюджет

1. Селишний бюджет (бюджет місцевого самоврядування) – це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.Бюджетний період становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.

2. Діяльність органів місцевого самоврядування, пов`язана з селищним бюджетом охоплює стадії бюджетного процесу:
а) складання проекту бюджету;
б) розгляд та прийняття рішень про місцевий бюджет;
в) виконання бюджету;
г)підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішень щодо нього.

3. На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюється фінансовий контроль і аудит та оцінка ефективності використання бюджетних коштів.

Стаття 48. Доходи селищного бюджету

1. До складу доходів , що закріплюються за селищним бюджетом та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів , належать такі податки і збори (обов’язкові платежі):
а) податок з доходів фізичних осіб у частині, визначеній ст. 65 Бюджетного кодексу України;
б) державне мито в частині, що належить селищному бюджету;
в) плата за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати , що видаються виконавчими органами селищної ради;
г) плата за державну реєстрацію суб`єктів підприємницької діяльності, що справляється виконавчими органами відповідної ради;
ґ) плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності (вийнятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами) , що справляється виконавчими органами відповідної ради;
д) надходження адміністративних штрафів, що накладаються виконавчим комітетом відповідної ради або утвореними ними в установленному порядку адміністративними комісіями;
е) єдиний податок для суб`єктів малого підприємництва в частині, що належить селищному бюджету.

2. До складу доходів селищного бюджету , що не враховуються при визначенню обсягу міжбюджетних трансфертів, належать:
а) місцеві податки і збори;
б) 60 відсотків плати за землю ;
в) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у частині, що зараховується до селищного бюджету;
г) надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами;
ґ) податок на промисел, що зараховується до селищного бюджету;
д) надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності селищної територіальної громади;
е) плати за забруднення навколишнього природного середовища у частині, що зараховується до селищного бюджету;
є) кошти від відчуження майна, яке знаходиться в комунальній власності, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебуває у комунальній власності;
ж) фіксованого сільськогосподарського податок в частині, що зараховується до селищного бюджету;
з) плата за оренду майнових комплексів, що знаходяться у комунальній власності;
и) надходження від місцевих грошово-речових лотерей;
і) плата за ґарантії, надані з дотриманням умов, визначених ст.17 Бюджетного Кодексу України;
ї) ґранти та дарунки у вартісному обрахунку;
й) власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів селищного бюджету;
к) податок на прибуток підприємств комунальної власності;
л) платежі за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення;
м) інші надходження, передбачені законом.

Стаття 49. Видатки селищного бюджету

1. До видатків, що здійснюються бюджету селища та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки на:
а) органи місцевого самоврядування;
б) освіту (дошкільнуосвіту , загальну середню освіту, школи –дитячі садки);
в) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (дільничні лікарні ,медичні амбулаторії , фельдшерсько- акушерські та фельдшерські пункти );
г) селищні палаци культури , клуби та бібліотеки .
2. До видатків, що здійснюються з селищного бюджету та не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки на:
а) місцеву пожежну охорону;
б) позашкільну освіту;
в) соціальний захист та соціальне забезпечення (програми місцевого значення стосовно дітей, молоді, жінок, сім`ї; місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення);
г) місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населеного пункту;
ґ) культурно-мистецькі програми місцевого значення;
д) програми підтримки кінематографії та засобів масової інформації місцевого значення;
е) місцеві програми з розвитку фізичної культури і спорту;
є) типове проектування, реставрацію та охорону пам`яток архітектури місцевого значення;
ж) транспорт, дорожнє господарство;
-регулювання цін на послуги метрополітену за рішенням органів місцевого
самоврядуваннння;
-експлуатацію дорожньої системи місцевого значення ( в тому числі роботи , що
проводяться спеціалізованими монтажньо-експлуатаційними підрозділами);
з) заходи з організації рятування на водах;
и) обслуговування боргу органів місцевого самоврядування;
і) програми природоохоронних заходів місцевого значення;
ї) управління комунальним майном;
й) регулювання земельних відносин;
к) інші програми, затверджені міською радою згідно з законом.

Стаття 50. Передача видатків на виконання власних повноважень між місцевими бюджетами

1.Територіальна громада селища може об’єднувати на договірних засадах кошти вілповідних бюджетів для виконання власних повноважень.

2.Селищна рада може передавати видатки на виконання всіх або частини власних повноважень районній раді чи раді іншої територіальної громади з передачею коштів до відповідного бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту.

3. Передача видатків здійснюється за спільним рішенням відповідних рад на договірних засадах. Всі угоди складаються до 1 серпня року, що передує плановому.

Стаття 51. Бюджет розвитку селищного бюджету
1. Надходження до бюджету розвитку селищного бюджету включають :
а) кошти від відчуження майна, яке знаходиться в комунальній власності, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення;
б) надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності селищної територіальної громади;
в) кошти, які передаються з іншої частини селищного бюджету за рішенням селищної ради;
г) запозичення, здійснені у порядку, визначеному Бюджетним Кодексом України та іншими законами України;
ґ) субвенцій з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів.

Розділ VI. Прикінцеві положення.

Стаття 52. Порядок прийняття і реєстрації Статуту

1. Статут приймається селищною радою не менш як двома третинами від загального складу депутатів селищної ради.

2. Статут підлягає державній реєстрації в органах Міністерства юстиції України в порядку, установленому чинним законодавством.

3. Підставою для відмови в державній реєстрації Статуту може бути його невідповідність Конституції та законам України. Відмову в державній реєстрації Статуту може бути оскаржено в судовому порядку.

Стаття 53. Порядок унесення змін і доповнень до Статуту

1. Унесення змін і доповнень до Статуту здійснюється селищною радою.

2. Зміни і доповнення до Статуту, що передбачають приведення його у відповідність до положень Конституції і законів України, Указів Президента України, а також постанов Кабінету Міністрів України вносяться селищною радою за пропозицією селищного голови в двомісячний термін з моменту введення їх у дію або в терміни, визначені в цих актах.

3. Зміни і доповнення до Статуту приймаються рішенням селищної ради, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини, а у випадках, визначених пунктом 2 цієї статті , – більшість від загального складу депутатів селищної ради.

Стаття 54. Дія Статуту в часі і просторі

1. Статут набирає чинності з дня його реєстрації в районному управлінні юстиції.

2. Статут є постійно діючим нормативно-правовим актом і не підлягає затвердженню новообраним складом селищної ради.

3. Дія Статуту поширюється на всю територію селища Коломак.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Центральна влада

Силові структури

Місцева влада

Корисна інформація

Історія краю. Мазепа

Контакти

https://opusiptv.com/ - SEO